Begroting 2019

Financieel meerjarenperspectief

Het vertrekpunt voor de begroting 2019 is de perspectiefnota 2019-2022. Het financieel meerjarenperspectief zag er in de perspectiefnota, die in de raadsvergadering van 5 juli 2018 is vastgesteld, als volgt uit:

Bijgesteld financieel meerjarenperspectief 2019-2022
Bij het opstellen van de begroting 2019 hebben de volgende aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief plaatsgevonden.

Toelichting
Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande posten.

2.   Verkeer en vervoer

 • Bij de perspectiefnota was het uitgangspunt een groot deel van de kosten, van de reconstructies van de Gen. Maczeklaan en de Kapelstraat, ten laste te brengen van de voorziening wegen. Omdat betreffende werkzaamheden gezien hun omvang feitelijk niet meer geschaard kunnen worden onder de noemer "groot onderhoud", worden de totale kosten van de reconstructies, in lijn met het BBV, geactiveerd. Dit leidt tot extra kapitaallasten.
 • Wanneer de wegomlegging Baarle is gerealiseerd, zullen in het centrum van Baarle-Nassau diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. Het masterplan en het verkeerscirculatieplan zullen hiervoor als basis dienen. Vooruitlopend op deze investeringen in de toekomst wordt nu alvast een stelpost voor de kapitaallasten opgenomen.  

3.   Economie

 • Naast de aanpak van bestaande illegale permanente bewoning wordt specifiek aandacht besteed aan de aanpak van nieuwe inschrijvingen. Dit is nodig om te voorkomen dat we aan de achterkant investeren in het creëren van legale situaties terwijl aan de voorkant de problematiek verder toeneemt. Om dit proces op geloofwaardige en efficiënte wijze in te richten en uit te voeren, hebben we voldoende capaciteit nodig. Het bestaande budget wordt daarom opgehoogd. 

7.   Volksgezondheid en milieu

 •  Met als doel de totale kosten van het inzamelen en verwerken van afvalstoffen zo zuiver mogelijk in beeld te brengen, wordt fictief een bedrag aan btw en rente meegenomen als kosten binnen de exploitatie afvalstoffen. Nu de afvaltransitie niet doorgaat, kan geen rente en btw meer worden toegerekend aan de hiermee samenhangende investering. Deze fictieve kosten worden dan ook niet meer ten laste van de voorziening "Afvalstoffen" gebracht. Omdat zowel de fictieve lasten als de werkelijke baten (onttrekking ten laste van de voorziening is een baat) komen te vervallen leidt dit binnen de totale exploitatie tot een nadeel. Hiertegenover staat een hoger saldo van de voorziening "afvalstoffen". Dit saldo wordt in een later stadium gedeeltelijk als dekking ingezet in verband met afboeking van de gemaakte kosten ten behoeve van de afvaltransitie.  

9.   Algemene dekkingsmiddelen

 • In verband met grote investeringen (infrastructuur, CCB, Hockeyclub) in de komende vier jaar beschikt de gemeente Baarle-Nassau niet meer over voldoende liquide middelen om deze te financieren. Het is daarom noodzakelijk hiervoor langlopende leningen af te sluiten. Omdat bij het opstellen van de perspectiefnota het verwachte financieringstekort nog niet berekend was, waren hiervoor nog geen rentelasten opgenomen.
 • In de meicirculaire 2018 was voor het jaar 2020 de uitkering, in verband met het aantal personen met een Wajong-uitkering binnen de gemeente, niet opgenomen. Inmiddels is deze fout door het ministerie hersteld.   

Overige verschillen

 • Dit betreft onder andere het financiële effect als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten en het in overeenstemming brengen van de geraamde algemene uitkering met de definitieve specificatie van het Rijk (correctie afrondingsverschillen).  

1e Begrotingswijziging 2019
Op dinsdag 18 september (Prinsjesdag) is de septembercirculaire  verschenen. Daarnaast is ook de 2e tussentijdse rapportage over 2018 in dezelfde week afgerond. De financiële effecten van beide documenten konden niet meer verwerkt worden in de programmabegroting 2019. Om toch een volledig financieel beeld voor 2019 en verder te kunnen presenteren, zijn de financiële effecten van beide documenten opgenomen in onderstaande tabel. De 1e begrotingswijziging kan samen met de programmabegroting 2019 door de raad worden vastgesteld.

Tabel: 1e Begrotingswijziging 2019

Toelichting
Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande posten.

0.   Bestuur en ondersteuning

 • Mede door uitbreiding van het aantal abonnementen van 16 naar 35 zijn de kosten van het raadsinformatiesysteem toegenomen.
 • De financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, denk aan onder meer Digitale Agenda 2020, de Informatiebeveiligingsdienst en het Kenniscentrum Dienstverlening, verliep altijd via het Gemeentefonds. Met ingang van 2018 is de financiering van deze activiteiten van Samen Organiseren overgenomen door het Fonds GGU, waaraan alle gemeenten naar rato bijdragen. Hiervoor heeft een korting op de algemene uitkering plaatsgevonden en in plaats daarvan heeft de gemeente een apart budget, ten behoeve van de bijdrage aan het fonds GGU, gekregen. Dit budget blijkt echter niet toereikend voor de daadwerkelijk te betalen bijdrage.
 • Voor een maandelijkse huis-aan-huisverspreiding van het weekblad en de productie van zes extra pagina’s voor de gemeente Baarle-Nassau is extra budget nodig.

4.   Onderwijs

 • Kober ontvangt subsidie op basis van het daadwerkelijke aantal geplaatste kinderen in het kinderdagverblijf. Omdat de subsidie op voorschotbasis wordt verstrekt, vindt achteraf verrekening plaats. Omdat in de afgelopen jaren een deel van de, op voorschotbasis verstrekte, subsidie is terugontvangen, kan het budget structureel verlaagd worden.

  Algemene dekkingsmiddelen

 • Op basis van de septembercirculaire worden voor de jaren 2019-2022 meer middelen ontvangen van het Rijk.