Begroting 2019

Voorwoord

Met als uitgangspunt de door de raad vastgestelde perspectiefnota 2019-2022, bieden wij u hierbij de begroting 2019 aan. In lijn met hetgeen de afgelopen jaren gebruikelijk was, heeft ook het nieuwe college ervoor gekozen u een financieel sluitende begroting 2019 aan te bieden. Dit geldt ook voor de jaren 2020 tot en met 2022.  

Opzet begroting
De opzet van de begroting is gelijk aan die van de begroting 2018. Er is wel een kwaliteitsslag gemaakt voor de in de per taakveld opgenomen doelstellingen. Daarbij is getracht de speerpunten, zoals die zijn opgenomen in de perspectiefnota, zo smart mogelijk te formuleren in de te realiseren doelstellingen.
Per programma wordt een financiële toelichting gegeven op de budgetverschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019. De budgetten die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2018", betreft telkens de primaire budgetten 2018, inclusief de wijzigingen naar aanleiding van de 1e tussentijdse rapportage 2018.

Bij de diverse programma's zijn 39 indicatoren opgenomen die vanuit het BBV verplicht zijn gesteld. Alleen de cijfers, zoals deze zijn opgenomen op de website "Waar staat je gemeente.nl", mogen opgenomen worden in de begroting. Wanneer de cijfers voor een bepaalde indicator door de bronhouder nog niet beschikbaar zijn gesteld, is dit aangegeven door "niet beschikbaar" in de tabel op te nemen. Ten opzichte van de begroting 2018 zijn, bij een aantal indicatoren, meer gegevens opgenomen die specifiek gelden voor de gemeente Baarle-Nassau.

Financieel perspectief
De voorgaande meerjarenbegroting 2018-2021 liet voor 2019 nog een positief saldo zien van € 98.000. Ten opzichte van de jaarschijf 2019 uit voorgaande meerjarenraming is in deze programmabegroting 2019 sprake van een aantal grote financiële tegenvallers op structurele exploitatiebudgetten (bijdrage ABG € 214.000, wachtgeld oud-wethouders € 47.000, bijzondere bijstand € 40.000, onderhoud gebouwen € 43.000, rentelasten € 25.000 en de Omgevingsdienst € 34.000). Hiertegenover staan een hogere uitkering van het Rijk (+ € 394.000) en een herijking van de kostentoerekening binnen het sociaal domein wat tot een voordeel leidt (+ € 150.000).  Uiteindelijk bleef per saldo nog voldoende financiële ruimte over om een aantal wensen uit het coalitieakkoord door te kunnen voeren in de begroting (internationale proeftuinen € 50.000, ecologisch bermbeheer € 10.000, energietransitie + klimaatadaptatie + circulaire economie € 30.000 en afschaffing van de hondenbelasting € 40.000).

Daarnaast heeft de gemeente Baarle-Nassau een gezonde vermogenspositie. In de paragraaf weerstandsvermogen komen we hier op terug. Deze vermogenspositie maakt het mede mogelijk om toekomstige investeringen te doen.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met alle investeringsuitgaven die we op dit moment voorzien. Het betreft hier met name investeringen op infrastructureel gebied (€ 4,46 mln.), (ver)nieuwbouw van het CCB (4 mln.) en de hockeyclub Baarle (0,48 mln.).

Structureel sluitende begroting
De provincie beoordeelt jaarlijks of het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht is. De hiervoor geldende toezichtcriteria zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Omdat het in de begroting gepresenteerde begrotingssaldo, het saldo tussen zowel de incidentele als structurele lasten en baten betreft, is op pagina 127 een tabel opgenomen met het structurele begrotingssaldo.   

Woonlasten
In de begroting is voor 2019 uitgegaan van een opbrengstenstijging van de ozb met 3%. Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing met 1,5% en stijgt de rioolheffing met 7,6%. De gemiddelde woonlasten voor de burgers nemen hierdoor met ongeveer 3,6% toe. Met name door de noodzakelijke stijging van de rioolheffing ligt de procentuele woonlastenstijging boven het verwachte inflatiepercentage voor 2019 (2,4%). Meer informatie over de woonlasten is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Tot slot
In de raadsvergadering van 7 en 13 november 2018 behandelen wij de programmabegroting 2019. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt op 17 oktober, voor alle commissies, een toelichting op de begroting gegeven.

Baarle-Nassau, 2 oktober 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

J.C. Slagboom,               M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf
Secretaris               Burgemeester