Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

Wij zijn er in geslaagd om u een sluitende begroting 2019 te presenteren. Onze baten en lasten zijn dus met elkaar in evenwicht (begrotingsevenwicht). Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat de structurele lasten minimaal worden gedekt door structurele baten (tabel 1). Hierbij mogen dus incidentele lasten wel door structurele baten worden gedekt, maar structurele lasten niet door incidentele baten. Posten worden als incidenteel aangemerkt als ze een looptijd hebben van maximaal drie jaar. Posten met een looptijd van vier jaar en langer worden als structureel aangemerkt. Bij het bepalen van het structurele begrotingssaldo worden de incidentele lasten en baten dus uitgezonderd.

In tabel 2 geven wij u een overzicht  van de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten, en een specificatie van de incidentele baten en lasten. De totale incidentele lasten in de begroting 2019 ad. € 301.000 worden voor een bedrag van € 285.000 gedekt door een onttrekking ten laste van een reserve. Tegenover de overige incidentele lasten ad. € 16.000 staan structurele baten.

Bij de bepaling van het structurele begrotingssaldo dient naast de incidentele lasten en baten ook rekening gehouden te worden met het bedrag aan onderuitputting kapitaallasten, waarin de begroting rekening  mee is gehouden. In het kader van reëel ramen behoeft in het eerste jaar niet de volledige jaarlast van een nieuwe investering te worden opgenomen. Volstaan kan worden met het ramen van de lasten die naar verwachting in het jaar van de investering op de exploitatie zullen drukken. Het verschil tussen de volledige kapitaallasten en de geraamde kapitaallasten merken wij aan als onderuitputting kapitaallasten.

De onbenutte ruimte onder het BCF-plafond, betreft het deel aan compensabele btw, dat door alle gemeenten in een bepaald jaar niet gedeclareerd is. Het niet gedeclareerde deel wordt alsnog via de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeenten verstrekt. Het uit te betalen bedrag kan pas achteraf bepaald worden. Omdat de uitbetaling niet zeker is, wordt deze voorzichtigheidshalve niet geraamd. Het is echter wel toegestaan een deel van deze mogelijke uitbetaling als structurele baat op te nemen in de begroting.

Tabel 1: Structureel begrotingssaldo 2019 (incl. 1e begotingswijziging > zie inleiding)

Tabel 2: Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)