Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

050

Treasury

061

OZB woningen

062

OZB niet woningen

064

Belastingen overig

070

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

080

Overige baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Algemeen
Binnen de begroting onderscheiden we algemene en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel, de opbrengsten van gronden of opbrengsten uit verleende diensten zoals het verstrekken van een paspoort. Ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen verantwoorden we steeds binnen het betreffende programma.

De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die we vrij kunnen aanwenden. Dit geld is op voorhand dus niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar zetten we in om tekorten op de programma's te dekken. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend.

Belastingen
Om het huidige voorzieningenniveau te kunnen handhaven en toekomstige investeringen (o.a. Cultureel Centrum Baarle, Hockeyclub Baarle en infrastructurele werken) te kunnen bekostigen worden de onroerende zaakbelasting, de forensenbelasting en de precariobelasting structureel verhoogd.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Treasurystatuut (2006)
  • Nota reserves en voorzieningen (2018)
  • Nota waardering en afschrijving vaste activa (2017)

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 172

1,0 %

Baten

€ 11.752

70,8 %