Begroting 2019

Programmaplan

Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

210

Verkeer en vervoer

220

Parkeren

Wat willen we bereiken?

Wij vinden het belangrijk dat onze kernen bereikbaar, veilig en leefbaar zijn. Wij doen er dan ook alles aan om de verkeersstructuur in Baarle-Nassau te verbeteren en onze infrastructuur op een goede manier in stand te houden.

Context en achtergronden

Binnen de kern Baarle-Nassau is al lange tijd sprake van verkeersoverlast. Om die problemen op te lossen is onderscheid gemaakt tussen de korte termijn en de langere termijn.       
Met de aanleg van de Omlegging Baarle komt een definitief eind aan de verkeersoverlast die jarenlang heeft bestaan. De aanleg van de randweg biedt mogelijkheden om de verkeersstructuur in Baarle Nassau-Hertog te verbeteren in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en om de vrijetijdseconomie te stimuleren.
Ondertussen zijn er maatregelen genomen om ook nu al de overlast te verkleinen. Voor het vrachtverkeer is een adviesroute ingesteld.

Kaderstellende beleidsnota's

Niet van toepassing.

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 905

5,5 %

Baten

€ 21

0,1 %