Begroting 2019

Programmaplan

Bestuur en ondersteuning

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

010

Bestuur

020

Burgerzaken

030

Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

De gemeente Baarle-Nassau hecht grote waarde aan het onderhouden van betekenisvol contact en samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Wij maken daarbij klantgericht en optimaal gebruik van de kennis die bij hen aanwezig is. Soepel inspelen op initiatieven vanuit de samenleving. Daardoor creëren wij draagvlak en dragen wij gezamenlijk bij aan de leefbaarheid van de kernen. Het bestuur opereert daarbij transparant. We trekken ook actief op met andere overheden en met Baarle-Hertog in het bijzonder.

Context en achtergronden

Ontwikkelingen in het bestuur
Het bestuur van Baarle-Nassau heeft de ambitie om zich meer als maatschappelijk en bestuurlijk partner te profileren. We willen samen met inwoners per kern een uitvoeringsagenda voor de Toekomstvisie opstellen. Samen met Baarle-Hertog willen we betekenisvolle internationale proeftuinen opzetten om grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven op te lossen. Voor deze ambities zijn in de Perspectiefnota 2019 en verder middelen bestemd. Ook willen we in 2019 een besluit nemen over eventuele (gedeeltelijke) deelname aan Regio Hart van Brabant zodat we ook daar de belangen van onze inwoners kunnen behartigen. In deze begroting werken we de bovenstaande ambities verder uit.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Toekomstvisie Baarle-Nassau 2030 ‘Samen Uniek’
  • Bestuursopdracht Implementatietraject vermindering regelgeving en administratieve lasten
  • Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg in Baarle-Nassau
  • BENELUX-overeenkomst
  • Dienstverleningsconcept
  • Document 'Dienstverlening in de nieuwe organisatie'
  • Visie op de ABG-organisatie (2015)
  • Visie op de dienstverlening (2015)
  • Kwaliteitshandvest (2015)
  • Servicenormen (2015)

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.086

6,6 %

Baten

€ 86

0,5 %