Begroting 2019

Programmaplan

Onderwijs

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

420

Onderwijshuisvesting

430

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken?

In Baarle-Nassau bieden wij alle inwoners de kans om erbij te horen en volwaardig mee te (blijven) doen op alle gebieden. Dat geldt ook voor jongeren. Jongeren in Baarle-Nassau kunnen zich ontwikkelen tot participerende burgers. De gemeente schept daartoe de voorwaarden voor persoonlijke groei, vooral door middel van onderwijs en voorschoolse educatie.

Context en achtergronden

Voor het onderwijs hebben wij  verantwoordelijkheden op de terreinen onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, zorg op de school, de lokale educatieve agenda en leerplicht.  

Onderwijshuisvesting
Met de Uilenpoort en de Bremerpoort beschikken we over goede en moderne accommodaties voor het onderwijs. Hetzelfde geldt voor de La Salle. We hebben daarom de komende jaren in onze gemeente niet te maken met nieuwbouw en/of renovatie.
Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassing overgegaan naar de schoolbesturen. Omdat we in de gemeente te maken hebben met twee multifunctionele accommodaties is met het onderwijs afgesproken dat de gemeente de regie houdt over het onderhoud. We hebben afspraken met de onderwijsbesturen gemaakt hoe we dit praktisch en juridisch regelen.

Openbaar onderwijs
Sinds 2008 is Stichting OPMAAT verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Baarle-Nassau. De gemeente heeft op grond van de Wet op het Primair Onderwijs een toezichthoudende taak. Deze wordt grotendeels vervuld door de namens de deelnemende gemeenten (Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg en Baarle-Nassau) ingestelde raad van toezicht. Daarnaast nemen de gemeenteraden kennis van de jaarstukken van Stichting Opmaat en is voor een wijziging van de statuten van Stichting OPMAAT de goedkeuring van de gemeenteraden nodig.

Voortgezet onderwijs
Met de La Salle beschikken we over een school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat we over een dergelijke voorziening in onze gemeente beschikken. Dat betekent dan ook dat we binnen onze mogelijkheden ons maximaal zullen inspannen om deze voorziening ook te behouden.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie
Vanuit het Rijksbeleid is het streven om er voor te zorgen dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen en daar ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden krijgen indien dat voor hen nodig is. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om dit te realiseren. In onze gemeente hebben we dit al gerealiseerd. In Baarle-Nassau en Ulicoten wordt peuteropvang aangeboden en zijn er afspraken over de overdrachtsmomenten met het consultatiebureau en het onderwijs.

Leerlingenvervoer
Kinderen, die aangewezen zijn op speciaal onderwijs stellen we in staat de voor hen dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bekostiging van het vervoer van en naar school of deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer.
We gaan in de uitvoering na wat de beste vorm van vervoer is waarbij we het belang van het kind en de eigen kracht van het kind en de ouders voorop stellen.

Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en aanpak jeugdwerkloosheid
We vinden het erg belangrijk dat jongeren zich een goede uitgangspositie verwerven op de arbeidsmarkt.  De uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van leer- en kwalificatieplicht hebben we ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met de regiogemeenten in West-Brabant  (Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) verzorgt de uitvoering.  
Door een actieve uitvoering van de leerplichtwet via het RBL bestrijden we schoolverzuim en –uitval van jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar waarbij uitval dreigt of die al zijn uitgevallen wordt er vanuit het RBL een trajectbegeleider ingezet om er op toe te zien dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen.
In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant (waar Alphen-Chaam ook onderdeel van uitmaakt) zijn initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot een jeugdwerkloosheidsvrije zone. Zo is er vanaf 2017 een specifieke jongerenconsulent (vanuit de regio Midden-Brabant) beschikbaar om jongeren gericht te begeleiden.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Baarle-Nassau
  • Integraal welzijnsbeleid “De nieuwe koers; eigen kracht eerst!”
  • Lokaal Educatieve Agenda 2015-2018

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 629

3,8 %

Baten

€ 88

0,5 %