Begroting 2019

Programmaplan

Sport, cultuur en recreatie

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

510

Sportbeleid en activering

520

Sportaccommodaties

530

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

540

Musea

550

Cultureel erfgoed

560

Media

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Zowel sport en bewegen als cultuur zien we als belangrijke middelen om het welzijn van onze inwoners te vergroten, maar ook om onze gemeente aantrekkelijk te laten zijn om te wonen en te recreëren. In deze bestuursperiode gaan we werken aan een samenhangend en consistent beleid voor sport, bewegen en accommodaties en een nieuwe toekomstgerichte visie op cultuur en evenementen.

Context en achtergronden

Sport
Sport is meer dan vrije tijdsinvulling. Het kan ook positieve effecten hebben voor gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, leerprestaties en uiteindelijk voor de positie op de arbeidsmarkt. Een goed en gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen in alle kernen vormt een randvoorwaarde om bovenstaande ambities te kunnen realiseren. De gemeente is de regisseur die ervoor zorgt dat deze effecten maximaal tot uiting kunnen komen. Daarvoor is het nodig dat er een heldere visie op sport en bewegen en een consistent beleid voor sportaccommodaties komt. We hebben daarin speciale aandacht voor de toekomst van het sportpark De Bremer in Ulicoten en het op korte termijn realiseren van een hockeyveld voor HC Baarle.

De BTW-sportvrijstelling wordt verruimd. Voor gemeenten leidt dit tot een btw-nadeel.
Het financiële voordeel als gevolg van de verruiming van de BTW-sportvrijstelling komt in eerste instantie terecht bij het Rijk. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden waaronder de gemeenten.

Eind juli 2018 is bekend geworden dat op basis van de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) gemeenten een specifieke uitkering kunnen aanvragen in de periode 2019-2023 voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. De subsidie-compensatie bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen (incl. btw).

Kunst en Cultuur
Voor culturele activiteiten geldt hetzelfde als voor sport. Het is meer dan alleen vrijetijdsbesteding. Het bieden van mogelijkheden voor brede ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur draagt bij aan de zelfredzaamheid en eigen kracht van onze inwoners. We vinden het daarom belangrijk dat onze inwoners zich op deze terreinen kunnen ontwikkelen, maar ook dat er gelegenheid is tot ontmoeting en dat er sprake is van een rijk cultureel leven. Daarnaast heeft een bruisend cultureel leven ook aantrekkingskracht op inwoners buiten onze gemeente.

Cultureel Centrum Baarle (CCB)
In oktober/november 2018 wordt een trajectbegeleider aangesteld die de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog ondersteunt bij de vervolgstappen om te komen tot (ver)nieuwbouw van het CCB. Hierbij maakt het college onderscheid tussen de functie (cultureel centrum) en het huidige gebouw waarin het CCB is gevestigd. Het college van Baarle-Nassau stelt dat, minimaal, het beeldbepalend deel van het huidige gebouw, waarin nu het CCB gevestigd is, behouden moet blijven. De gemeenteraden van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog worden betrokken bij iedere vervolgstap in het proces.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Integraal welzijnsbeleid "de nieuwe koers: Eigen kracht eerst!"
  • Subsidieverordening welzijn 2014
  • Nota gemeentelijke buitensportaccommodaties
  • Groenvisie Grensoverschrijdend Groen 2017

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.612

9,7 %

Baten

€ 120

0,7 %