Begroting 2019

Programmaplan

Sociaal domein

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

610

Samenkracht en burgerparticipatie

620

Wijkteams

630

Inkomensregelingen

640

Begeleide participatie

650

Arbeidsparticipatie

660

Maatwerkvoorziening (WMO)

671

Maatwerkdienstverlening 18+

672

Maatwerkdienstverlening 18-

682

Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?

We willen dat iedere inwoner van Baarle-Nassau kan deelnemen aan het sociale leven. De gemeente zorgt voor goede basisvoorzieningen en (indien nodig) ook voor individuele voorzieningen. De gemeente stimuleert dat mensen elkaar ontmoeten, initiatieven ontplooien en naar elkaar omkijken. Want: inwoners die gesteund worden door een goed sociaal netwerk, zijn gelukkiger, kunnen zich beter redden en kosten de gemeenschap minder geld. Via onderstaande budgetten proberen we het meedoen te bevorderen. Inwoners die door omstandigheden tekort schieten in hun zelfredzaamheid en niet kunnen deelnemen aan de samenleving ondersteunen we hierbij, waarbij we onze ondersteuning aansluiten op wat deze inwoners (op termijn) zelf of binnen hun eigen netwerk kunnen organiseren.

Context en achtergronden

De samenleving verandert van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Na de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen naar gemeenten, ligt de uitdaging binnen het sociaal domein nu in het organiseren van een toekomstbestendige keten in de volle breedte. Dit betekent onder meer het anders organiseren van de toegang, het bieden van maatwerk en een integrale benadering van de zorg- en inkomensbehoeften van de burger. Dit alles met minder financiële middelen.

Waar de overheid eerst vooral uitvoerde en regelde vanuit haar eigen perspectief is de focus op belangen en behoeften van inwoners centraal komen te staan. De gemeente verbindt en faciliteert en werkt daarbij samen met inwoners. De ambitie is om hierbij te verschuiven van burgerparticipatie (waar inwoners en gemeente samenwerken bij een initiatief van de gemeente) naar overheidsparticipatie (waar de gemeente aansluit bij een initiatief van inwoners). De feitelijke opgave van de gemeente op dit vlak is om het zelf-organiserend vermogen van de samenleving te versterken. De gemeente gelooft sterk in verbindingen tussen professionals, vrijwilligers en individuele inwoners. Zo ontstaan er effectievere, creatieve oplossingen voor de vragen die er leven. We willen stimuleren dat inwoners elkaar nog beter kunnen vinden en ondersteunen, waardoor er makkelijker nieuwe initiatieven ontstaan. Dat brengt ons dichter bij het doel: 'iedereen doet mee'.

We willen dat inwoners met een individuele ondersteuningsvraag weten waar ze moeten aankloppen en dat ze deskundig en snel worden geholpen.

Het bieden of organiseren van de benodigde ondersteuning (vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk) van jeugdigen en gezinnen is tot 1 september 2019 belegd bij het CJG Breda. Ons streven is om eind 2018 een besluit te nemen over de gewenste inrichting en organisatie van de toegang tot de jeugdhulp na 1-9-2019. De jeugdhulpregio West Brabant Oost werkt samen waar het gaat om het inkopen van verschillende vormen jeugdhulp, financiën jeugdhulp, monitoring jeugdhulp en contacten met zorgaanbieders over de uitvoering van jeugdhulp.

De ondersteuning van volwassenen wordt uitgevoerd door verschillende vrijwilligers- en professionele organisaties in de gemeente. De consulenten van de gemeente vormen de toegang tot de niet vrij toegankelijke ondersteuning voor volwassenen (WMO).

Als gevolg van de decentralisatie, de vergrijzing en van de extramuralisatie (AWBZ en GGZ) zijn steeds meer mensen die hulp nodig hebben, aangewezen op de gemeente. We constateren dat deze groep steeds zwaardere en complexere problemen krijgen. De oorzaak hiervan is enerzijds dat mensen minder snel in aanmerking komen voor intramurale zorg. Anderzijds zien we ook dat de maatschappij voor steeds meer mensen (te) snel en ingewikkeld wordt.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Wmo beleidsplan
  • Integraal welzijnsbeleid “De nieuwe koers; eigen kracht eerst!”
  • Plan gemeentelijke schuldhulpverlening

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 5.194

31,3 %

Baten

€ 1.062

6,4 %