Begroting 2019

Programmaplan

Volksgezondheid en milieu

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

710

Volksgezondheid

720

Riolering

730

Afval

740

Milieubeheer

750

Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Gezondheid en duurzaamheid zijn voor onze gemeente belangrijke thema's. Een goede gezondheid vormt de basis voor een gelukkig leven en biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in, mede vanuit de invalshoek dat we door preventieve maatregelen een toekomstig beroep op dure zorg kunnen uitstellen en/of beperken.

In 2019 stellen we de duurzaamheidsvisie vast. Deze visie geeft ons richting voor de opgaven van energietransitie, het aanpassen aan de klimaatveranderingen en het bereiken van een circulaire economie.  
Met betrekking tot Afvalinzameling willen wij voldoen aan de landelijke doelstellingen.

Context en achtergronden

Gemeente Baarle-Nassau is op basis van de Wet publieke gezondheid mede verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers in de gemeente. Om die reden neemt Baarle-Nassau deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant, samen met 18 regio gemeenten. We streven voor gezondheid een integraal beleid na. Daarbij betrekken we naast de thema's in het sociaal domein zoals mobiliteit en een gezonde leefstijl, ook thema's als intensieve veehouderij, verkeerseffecten en vervuilende bedrijven.

We streven voor gezondheid een integraal beleid na. Daarbij betrekken we naast de thema's in het sociaal domein zoals mobiliteit en een gezonde leefstijl, ook thema's als intensieve veehouderij, verkeerseffecten en vervuilende bedrijven.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Integraal welzijnsbeleid "De nieuwe koers; eigen kracht eerst!"
  • Uitvoeringsnota volksgezondheid
  • Nota afvalinzameling
  • Gemeentelijk rioleringsplan vGRP

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.680

10,1 %

Baten

€ 1.359

8,2 %