Begroting 2019

Programmaplan

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

810

Ruimtelijke Ordening

820

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

830

Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is er op gericht de kwaliteit van onze kernen en ons buitengebied te versterken.

Context en achtergronden

We hebben de afgelopen jaren twee belangrijke processen in gang gezet. Het komen tot een gemeentedekkende omgevingsvisie en het komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. In 2018 hebben we een nieuwe woonvisie vastgesteld. Die documenten zijn er op gericht om de kwaliteit van onze kernen te versterken en de kwaliteiten van het buitengebied zoveel mogelijk te behouden.
Binnen deze kaders zullen we (woningbouw)projecten realiseren die leiden tot een kwalitatieve versterking van onze kernen. De ontwikkelingen binnen de agrarische sector hebben gevolgen voor het buitengebied. Met de ontwikkeling van een bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte willen wij ruimtelijke kaders formuleren voor toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied.    
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, wordt gezien als instrument om het gewenste ruimtelijk beleid nog beter tot stand te brengen. Daarbij vinden wij goede samenwerking met initiatiefnemers essentieel.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Toekomstvisie Baarle-Nassau 2030 (2017)
  • Woonvisie ‘Baarle BRUIST, in Baarle kom je thuis’ 2018-2023
  • Nota Grondbeleid 2009
  • Nota Archeologie gemeente Baarle-Nassau (2012)
  • Visie Vrijetijdseconomie 2030 (2018)
  • Welstandsnota Baarle-Nassau (2004)

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.581

9,5 %

Baten

€ 1.094

6,6 %