Begroting 2019

Programmaplan

Indicatoren BBV

35

Gemiddelde WOZ waarde

Eenheid

Duizend euro

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

248

243

245

254

265

niet beschikbaar

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

36

Nieuw gebouwde woningen

Eenheid

Aantal per 1.000 woningen

Bron

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9,2

0,17

9,8

niet beschikbaar

niet beschikbaar

niet beschikbaar

Beoogde maatschappelijke effecten:

Invulling geven aan de woningbouwplanning en de huisvestingsopgaaf.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

37

Demografische druk

Eenheid

%

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

74,6

77,1

79,6

81,8

82,4

niet beschikbaar

Beoogde maatschappelijke effecten:

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (productieve leeftijdsgroep). Een demografische druk van 60 betekent dat op de 100 mensen uit de productieve leeftijdsgroep er 60 staan uit de niet productieve leeftijdsgroep. Als de demografische druk verbetert dan wordt het percentage lager, en als de demografische druk verslechtert dan wordt het percentage hoger.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

411

470

473

460

472

niet beschikbaar

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente beoogd met de heffing van woonlasten het huidige voorzieningenniveau in de gemeente op minimaal hetzelfde niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten trendmatig mogen stijgen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid

Euro

Bron

COELO

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

572

627

647

622

644

niet beschikbaar

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente beoogd met de heffing van woonlasten het huidige voorzieningenniveau in de gemeente op minimaal hetzelfde niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat de woonlasten trendmatig mogen stijgen.

Wat wordt bedoeld met deze indicator:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.