Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen overig

De hondenbelasting komt per 1 januari 2019 te vervallen. Hier worden in de begroting dus geen opbrengsten voor geraamd.

Voor de precariobelasting is in de meerjarenbegroting 2019-2022, voor de jaren 2019 tot en met 2021, telkens rekening gehouden met een jaarlijkse opbrengstenstijging van 3%. Voor 2022 is geen opbrengstenstijging opgenomen.

De inkomsten uit reclamebelasting worden niet verhoogd. De gedachte hierachter is dat betreffende inkomsten door de gemeente één op één worden besteed aan de verdere ontwikkeling van het toerisme in de gemeente.