Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

OZB niet woningen

In de meerjarenbegroting 2019-2022 is voor de jaren 2019 tot en met 2021 telkens rekening gehouden met een jaarlijkse opbrengstenstijging van 3%. Voor 2022 is geen opbrengstenstijging opgenomen. Een klein deel van deze extra opbrengsten wordt gerealiseerd door een toename van het aantal niet-woningen. De toename van het aantal niet-woningen voor het belastingjaar 2019 is op dit moment nog niet bekend.