Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

050

Treasury

L

18

4

26

75

98

96

B

123

30

29

29

28

29

061

OZB woningen

L

0

0

0

0

0

0

B

826

828

853

879

905

905

062

OZB niet woningen

L

112

116

137

138

124

126

B

557

598

616

634

653

653

064

Belastingen overig

L

1

1

1

1

1

1

B

82

86

48

48

48

48

070

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

L

0

0

0

0

0

0

B

8.725

9.469

9.888

10.329

10.674

11.013

080

Overige baten en lasten

L

69

10

7

193

258

177

B

40

0

0

0

0

0

341

Economische promotie

L

0

0

0

0

0

0

B

314

308

318

327

337

337

Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen

200

132

172

408

481

402

Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen

10.666

11.320

11.752

12.246

12.646

12.985

Saldo lasten en baten Alg. Dekkingsmiddelen

-10.466

-11.188

-11.580

-11.838

-12.165

-12.584

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

050

Met ingang van 2019 is rekening gehouden met structurele rentelasten in verband met het aantrekken van langlopend geld ter dekking van het financieringstekort.

L

22

N

061

Hogere OZB als gevolg van opbrengstenstijging met 3%.

B

25

V

062

In 2019 is een eenmalig budget opgenomen t.b.v. de overgang naar het taxeren van woningen op basis van de gebruiksoppervlakte.  

L

17

N

062

Hogere OZB als gevolg van opbrengstenstijging met 3%.

B

18

V

064

Met ingang van 2019 wordt de hondenbelasting afgeschaft.

B

39

N

070

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.

B

419

V

341

Hogere forensen- en toeristenbelasting.

B

9

V

Diverse kleine verschillen

L/B

1

N

Totaal

392

V