Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Overige baten en lasten

In de begroting wordt op dit taakveld alleen de stelpost indexeringen geraamd. Deze stelpost kan gedurende het jaar aangewend worden ten behoeve van lastenstijgingen, als gevolg van inflatie, waarmee in het geraamde budget nog geen rekening gehouden is.

Tabel: Stelpost inflatie

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Meerjarenraming 2018-2021

116.028

228.445

352.449

352.449

Maartcirculaire 2018

136.000

216.000

272.000

322.000

Indexering begroting ABG

-90.493

-192.897

-303.452

-416.108

Indexering begroting bibliotheek + CCB

-8.158

-8.158

-8.158

-8.158

Indexering begroting Veiligheidsregio

-6.500

-11.100

-15.500

-33.100

Indexering tarieven WMO-HBH

-33.635

-33.635

-33.635

-33.635

Aframing stelpost

-100.000

Indexering onderhoud gebouwen

-1.607

-1.607

-1.607

-1.607

Indexering kosten lichte ondersteuning

-4.470

-4.470

-4.470

-4.470

Saldo

7.165

192.578

257.627

177.371