Begroting 2019

Paragrafen

Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Het beheer van de kapitaalgoederen wegen, openbaar groen, riolering en gebouwen kost veel geld, in de lopende en de toekomstige exploitatie. Voor deze kapitaalgoederen hebben wij onderhoudsplannen opgesteld. Deze plannen actualiseren we met enige regelmaat. In deze paragraaf geven wij op de verschillende onderdelen een toelichting.

Voor de egalisatie van de kosten hebben wij (behoudens openbaar groen) voorzieningen gevormd. Voor het verloop van deze voorzieningen verwijzen wij naar het overzicht van de reserves en voorzieningen dat in deze begroting is opgenomen.

Beleidsdocumenten

 • Wegbeheerplan 2019-2024
 • VGRP 2012-2016 (verlengd t/m 2018)
 • Onderhoudsplanningen gebouwen 2018-2027
 • Groenvisie Grenzeloos groen 2017

Wegen

Het wegbeheer wordt uitgevoerd conform de systematiek van rationeel wegbeheer. Het doel van Rationeel Wegbeheer is:

 • het verkrijgen van inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van het wegennet;
 • het opstellen van een meerjarenplanning;
 • het wegennet tegen verantwoordelijke kosten zo te onderhouden dat de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder minimaal is.

Een belangrijk aspect van rationeel Wegbeheer is dat onderhoud preventief wordt uitgevoerd: de juiste maatregel op het juiste moment, zodat kapitaalvernietiging wordt voorkomen. In de gemeenteraad van november 2018 wordt het geactualiseerde plan behandeld. Op basis van dit plan bedraagt de jaarlijkse storting in de voorziening € 320.000.

Riolering en water

De looptijd van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is in 2016 met twee jaar verlengd tot 2019. De belangrijkste speerpunten uit het VGRP zijn:

 • het sluiten van een afvalwaterakkoord;
 • het monitoren van de werking van het rioleringsstelsel door het verrichten van metingen in combinatie met het opstellen van een BRP (Basisrioleringsplan) en het meewegen daarin van klimaatrisico's;
 • het opstellen van een vervangings- en kostendekkingsplan;
 • het uitvoeren van onderzoeken met als doel foutieve rioolaansluitingen op te sporen op het industrieterrein en het buitengebied;
 • het onderzoeken van nut en noodzaak van verordeningen en maatwerkvoorschriften en het zo nodig formuleren van nieuw beleid ten aanzien van de drie zorgplichten;
 • het intensiveren van straatvegen en kolkenzuigen en het certificeren van de duurzame toepassing van bestrijdingsmiddelen;
 • het herhalen van een regentonnenproject;
 • het concretiseren van de gemeentelijke loketfunctie ten aanzien van de 3 zorgplichten.

In het najaar van 2018 zal gestart worden met de actualisatie van het huidige VGRP.

Gebouwen

Voor de gemeentelijke gebouwen zijn de onderhoudsplanningen in 2018 geactualiseerd voor de periode 2018 tot en met 2027. Jaarlijks wordt bekeken of er tussentijdse aanpassingen nodig zijn. De nota gebouwenbeheer geeft inzicht in het onderhoud voor 2019 en een doorkijk voor de komende jaren.
Voor al het in 2019 geplande onderhoud geldt, dat telkens wordt bekeken of het onderhoud noodzakelijk is of dat bepaalde werkzaamheden doorgeschoven kunnen worden.

Op basis van de onderhoudsplanningen zijn de totale kosten voor groot onderhoud in 2019 geraamd op een bedrag van € 79.000. Aan de onderhoudsvoorzieningen zal in 2019 een bedrag van € 72.000 worden toegevoegd.

Groen

Met ingang van 2018 worden de onderhoudswerkzaamheden gebaseerd op beeldkwaliteit, kwaliteitsniveau A in het centrum en kwaliteitsniveau B in de woon- en werkomgeving. De budgetten in de begroting 2019 zijn hier op afgestemd.

Bij het opstellen van de groenvisie is een inventarisatie gedaan van het huidige groen, de uitkomsten zijn verwerkt in het beheersysteem. Daarnaast zijn (bomen) structuurkaarten gemaakt. Bij de groeninventarisatie zijn slechte plantvakken in kaart gebracht. Dit betekent dat deze plantvakken omgevormd of gerenoveerd moeten worden. Daarbij gelden voor het groen de kwaliteitsaspecten  toekomstbestendig, duurzaam en (bio)diversiteitsproof. Hierdoor zullen de plantvakken ook in de toekomst goed onderhouden kunnen worden.

Op basis van een meerjarige planning zullen straten, pleinen, parkjes en beplantingsvakken stapsgewijs worden aangepakt. De eerste omvormingen zijn reeds gestart in de Nassaulaan, Oranjelaan en Willem Alexanderstraat. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd gaan worden waarna deze in 2020 - 2021 worden afgerond.

Vanaf 2019 zal in Baarle-Nassau gestart worden met een controle op de kwaliteit van de bomen.
Dit noemen we een BVC (boomveiligheidscontrole), hieruit volgt een werk- / uitvoeringsplan.
Verder zullen we 2019 een stap gaan maken naar ecologisch bermbeheer en dit gefaseerd verder uitwerken in de gemeente.

Voor de uitvoering is in de begroting met ingang van 2018 jaarlijks een bedrag van € 58.000 opgenomen.